Lección 1

uhho0 o0ut [98ytqohtoi qoirt oerhtoeuhtrureht oierieroiuthoeirht;

iupuhiuhertiouhw;eruoith  wetwtweyw5yw weywty
Ejercicios de Practica

https://youtu.be/lRq3DFY0Cms